Arxiv Bölmələri: Qrand layihələri

Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsində işləyən əməkdaşların qrant layihələrindəki fəaliyyəti

  S № Layihənin adı İcra müddəti Layihənin iştirakçıları Qrantın məbləği (manat) Qrant hansı fond və təşkilatdan alınmışdır 1. Naxcıvan Muxtar Respublikasının yeraltı sərvətlə­rindən mo-libden(VI)oksidin, surmə(III)sulfidin və far­masevtik təmiz natrium xloridin yeni alınma metodlarının işlənməsi 2011-2012 k.e.d. Bayram Rzayev k.ü.f.d.