İonitlərlə Gr,Hg,Ge,B, Ag,Gd ionlarinin məhlullardan sorbsiyası prosesinin qanunauyğunluqları. – Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu

Soy adı, atasının adı Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu
Disertasiyanın adı İonitlərlə Gr,Hg,Ge,B, Ag,Gd ionlarinin məhlullardan sorbsiyası prosesinin qanunauyğunluqları
Sahə Kimya
Elmi dərəcə Elmlər doktoru
İxtisasın  kodu və adı 02.00.04-Fiziki kimya
Disertasiya şurası D.02.011
Aparıcı təşkilat Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası
Müdafiənin keçirildiyi yer Bakı Dövlət Universiteti
Müdafiənin keçirildiyi tarix     12-May-2007,  11:00
Elmi rəhbər kimya elmləri doktoru, professor Ə.N.Nuriyev
Rəsmi opponentlər Azərbaycan MEA-nın müxbir üzvü, kimya elmləri doktoru, professor A.A.Əfəndiyev

kimya elmləri doktoru, professor E.İ.Əhmədov

kimya elmləri doktoru A.S.Süleymanov