AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində fəaliyyət göstərən N.01.211 dissertasiya şurası.

Ünvan: Azərbaycan Respubliкası, Naxçıvan ş., Heydər Əliyev prospeкti, 76

Sədr: İsmayıl Muxtar oğlu Hacıyev – AMEA-nın həqiqi üzvü, tarix elmləri doкtoru, professor.

Elmi кatib: Emin Arif oğlu Şıxəliyevtarix üzrə fəlsəfə doktoru

Email: emin_amea@yahoo.com

 

Dissertasiya Şurası haqqında ümumi məlumat: Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində fəaliyyət göstərən N.01.211 Dissertasiya Şurası Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 05 may 2006-cı il tarixli 116 №li əmri ilə təsdiq edilmiş və yaradılmışdır. Dissertasiya Şurasına müdafiə üçün 07.00.02 – Vətən tarixi – tarix elmləri; 07.00.06 – Arxeologiya – tarix elmləri və 08.00.05 – Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (regional iqtisadiyyat) – iqtisad elmləri ixtisasları üzrə dissertasiyaların müdafiəsinə icazə verilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 20 oktyabr 2006-cı il tarixli 237 №li əmrinə əsasən AMEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində B/D. 01.211 Birdəfəlik Dissertasiya Şurası yaradılmışdır. 2006-cı ildə Dissertasiya Şurasında 5 nəfər 07.00.02 – Vətən tarixi ixtisası üzrə namizədlik, 1 nəfər 08.00.05 – Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (makroiqtisadiyyat) ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişlər. 2007-ci ildə Dissertasiya Şurasında 2 nəfər 07.00.02 – Vətən tarixi, 3 nəfər 08.00.05 – Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi (regional iqtisadiyyat) ixtisasları üzrə namizədlik, 1 nəfər 07.00.03 – Ümumi tarix ixtisası üzrə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişlər. 2008-ci ildə Dissertasiya Şurasında 7 nəfər 08.00.05 – Xalq təsərrüfatının iqtisadiyyatı və idarə edilməsi, 1 nəfər 07.00.06.; 07.00.07 – Arxeologiya, Etnoqrafiya, etnologiya və antropologiya, 1 nəfər 07.00.03 – Ümumi tarix, 1 nəfər 07.00.02 – Vətən tarixi ixtisası üzrə namizədlik, 1 nəfər 07.00.02 – Vətən tarixi ixtisası üzrə doktorluq dissertasiya müdafiəsi keçirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti Yanında Ali Attestasiya Komissiyasının 07 aprel 2009-cu il tarixli 075 №li əmri ilə Azərbaycan MEA Naxçıvan Bölməsi nəzdində olan N.01.211 Dissertasiya Şurasının 2009-2011-ci illər üçün ikinci fəaliyyət dövrü başlanmışdır.

 

Dissertasiya Şurasının şifri: N. 01. 211

 

Dissertasiya Şurasının  tərkibi:  Dissertasiya Şurasının tərkibi 17 nəfərdən ibarət olmaqla təsdiq edilmişdir.

Hacıyev İsmayıl Muxtar oğlu (sədr) – AMEA Naxçıvan Bölməsinin sədri, AMEA-nın həqiqi üzvü, tarix elmləri doktoru professor

Səfərli Hacı Fəxrəddin Yəhya oğlu – tarix elmləri doktoru

Rüstəmov Ağarza Ağahəsən oğlu (sədr müavini) – Naxçıvan Dövlət Universiteti, İqtisadiyyat və tənzimləmə kafedrasının   müdiri, iqtisad elmləri doktoru

Şıxəliyev Emin Arif oğlu (elmi katib) – AMEA Naxçıvan Bölməsi, Qafqaz tarixi şöbəsinin müdiri, tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Abbasov Teymur Abbas oğlu – iqtisad elmləri namizədi, dosent

Bağırov Rəsul Bəşirəli oğlu – tarix elmləri namizədi

Baxşəliyev Vəli Baxşəli oğlu –  AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru

Cəfərov Həmzə Rza oğlu  –  tarix elmləri namizədi

Əhmədov Nazim Hidayət oğlu – iqtisad elmləri doktoru

Əliyev Vəli Hüseyn oğlu – AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru, professor

Qədirzadə Hacı Qadir İbrahim oğlu – AMEA-nın müxbir üzvü, tarix elmləri doktoru

Məmmədov Şükür Aloş oğlu – tarix elmləri namizədi, dosent

Nuriyev Əli Xudu oğlu – AMEA-nın müxbir üzvü, iqtisad elmləri doktoru, professor

Sadıqov Həsənbala Hənifə oğlu – tarix elmləri doktoru, professor

Seyidov Abbas Qadir oğlu – tarix elmləri doktoru

Sultanov Oktay Balaqədəş oğlu – tarix elmləri doktoru, professor

Şirəliyev  Asif İsmayıl oğlu – iqtisad elmləri doktoru, professor

 

N. 01.211 Dissertasiya Şurasında müdafiə etmişşəxslər:

 

 

İsayev Elbrus Saleh oğlu. Böyük İpək yolu və Naxçıvan. (07.00.02)

30.09.2006. Namizədlik dissertasiyası.

Əliyev Nail Arif oğlu. 1917-1920-ci illərdə Azərbaycanda türk-müsəlman soyqırımları ilk mənbələrdə. (07.00.02)

25.11.2006. Namizədlik dissertasiyası.

Hüseynbəyli Nadir Müzəffər oğlu. XX yüzilliyin 20-30-cu illərində Naxçıvanda siyasi repressiyalar və onun nəticələri. (07.00.02)

25.11.2006. Namizədlik dissertasiyası.

Hüseynov Xəzər Allahverdi oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında sənayenin inkişafı (1950-2004-cü illər). (07.00.02)

22.12.2006. Namizədlik dissertasiyası.

İbrahimzadə Fizuli Zeynalabdın oğlu. Behbud ağa Şahtaxtinski (siyasi və diplomatik fəaliyyəti). (07.00.02)

22.12.2006. Namizədlik dissertasiyası.

Məmmədov Rəhman Əli oğlu. Aqrar sahədə bazar infrastrukturunun inkişafı. (08.00.05)

24.02.2007. Namizədlik dissertasiyası.

Quliyev Nuru Ələkbər oğlu. Naxçıvan xanlığının əhalisi (tarixi–demoqrafik tədqiqat). (07.00.02)

10.03.2007. Namizədlik dissertasiyası.

Nəbiyev Bəxtiyar Eyvaz oğlu. Heydər Əliyev və Azərbaycan SSR-in iqtisadi inkişafı (1969-1982-ci illər). (07.00.02)

30.11.2007. Namizədlik dissertasiyası.

Səfərov Rəşad Akif oğlu. Azərbaycanda yeni texnologiyaların tətbiq sahələrində innovasiya fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi mexanizmiləri. (08.00.05)

29.12.2007. Namizədlik dissertasiyası.

Cabbarov Əli Xeybər oğlu. Turizmin inkişafının sosial-iqtisadi problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikası timsalında). (08.00.05)

29.03.2008. Namizədlik dissertasiyası.

Əhmədova Sədaqət Elman qızı. Regionların əmək potensialı və ondan səmərəli istifadə edilməsi istiqamətləri. (08.00.05)

17.05.2008. Namizədlik dissertasiyası.

Həmidrıza Əlipur Məhəmmədtağı oğlu. İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin iqtisadiyyatının inkişafı və onu təmin edən amillər. (08.00.05)

17.05.2008. Namizədlik dissertasiyası.

İmanova Mehriban Təyyar qızı. Regional bazarin marketinq tədqiqi və proqnozlaşdırılması problemləri (Naxçıvan Muxtar Respublikası timsalında). (08.00.05)

27.09.2008. Namizədlik dissertasiyası.

İbrahimova Nuriyyə Hüseyn qızı. Aqrar sahənin dayanıqlı inkişafı şəraitində istehsal iqtisadi əlaqələrin təkmilləşdirilməsi (Naxçıvan regionunun materialları əsasında). (08.00.05)

27.09.2008. Namizədlik dissertasiyası.

Seyidova Afət Cumar qızı. XVIII yüzilliyin sonlarında Azərbaycan xanlıqlarının siyasi müstəqilliklərini qorumaq uğrunda mübarizəsi. (07.00.02)

13.12.2008. Namizədlik dissertasiyası.

Bağırov Emin Mehdi oğlu. Azərbaycanın regional istehlak bazarlarında tələb və təklifin tənzimlənməsi. (08.00.05)

13.12.2008. Namizədlik dissertasiyası.

 

B/N. 01.211 Birdəfəlik Dissertasiya Şurasında müdafiə etmiş şəxslər:

 

Rəhimov Elnur Əliqulu oğlu. Azərbaycan sənayesində əhalinin məşğulluq quruluşunun formalaşması və təkmilləşdirilməsi. (08.00.05)

29.12.2007. Namizədlik dissertasiyası.

Nağıyev Kazım Zeynal oğlu. Naxçıvan Muxtar Respublikasında məşğulluğun demoqrafik problemləri. (08.00.05)

29.03.2008. Namizədlik dissertasiyası.

Qasımov Cavid Əhməd oğlu. XVI-XVII əsrlər osmanlı islahat layihələri. (07.00.03)

21.06.2008. Namizədlik dissertasiyası.

Qədirzadə Türkan Qadir qızı. Azərbaycanlıların məişətində islamaqədərki mərasimlər, ayinlər və inanclar (Naxçıvan materialları əsasında arxeoloji-etnoqrafik araşdırma). (07.00.06.; 07.00.07)

21.06.2008. Namizədlik dissertasiyası.

 

B/D. 01.211 BirdəfəlikDissertasiya Şurasında müdafiə etmiş şəxslər:

 

Əhmədov Nazim Hidayət oğlu. Azərbaycanda keçid iqtisadiyyatı şəraitində istehlak bazarının formalaşması problemləri. (08.00.05)

23.12.2006. Doktorluq dissertasiyası.

Hacıyev Sani Tofiq oğlu. XX əsrdə Türkiyəyə qarşı erməni və PKK terroru. (07.00.03)

05.05.2007. Doktorluq dissertasiyası.

Cəfərov Həmzə Rza oğlu. Azərbaycanda gənclər hərəkatı (XX əsr). (07.00.02)

29.11.2008. Doktorluq dissertasiyası.