QULİYEV ƏBÜLFƏZ AMAN OĞLU

QULİYEV ƏBÜLFƏZ AMAN OĞLU

Anadan olduğu yer:                 Azərbaycan Respublikası

Naxçıvan MR Naxçıvan şəhəri

Təvəllüdü:                                    27. 03. 1950

Təhsili:                                          Bakı Dövlət Universiteti

Elmi dərəcəsi:                             Filologiya elmlər doktoru

Elmi rütbəsi:                              Professor

Doktorluq dissertasiyasının

ixtisas şifri və ixtisasın adı:              Türk dilləri-10.02.06 

Müxbir üzv seçildiyi tarix

və ixtisasın adı:                                -2007, Dilçilik

Çapdan çıxmış elmi

əsərlərinin ümumi sayı:                    168

Xaricdə çıxmış elmi              

əsərlərinin sayı:                                 35

Əsas elmi nailiyyətləri:                     Qədim türk yazılı abidələrindəki felin təsriflənməyən formalarını və bu abidələrin onomastik sistemini tədqiq etmişdir. Eyni zamanda dialektologiya sahəsində tədqiqatları vardır.

Əsas elmi əsərlərinin adları:            1. Qədim türk abidələrinin sözlüyü. B., 1992.

 1. Qədim türk abidələrinin sintaksisi, B., 1993.
 2. Əski türk abidələrinin müntəxabatı, B., 1995.
 3. Orxon-Yenisey abidələrində felin təsriflənməyən formaları, B., 1997.
 4. Tarihde ve günümüzde Nahçıvan. Ankara, 1998
 5. Əski türk onomastik sözlüyü. B., 1999.
 6. 7. Qədim türk onomastikasının leksik-semantik sistemi. I-II hissə B., 2001.
 7. Azərbaycan xalq ədəbiyyatında Naxçıvan maniləri, Ankara, 2003.
 8. Orxon-Yenisey abidələrində toponim və etnonimlər, B., 2004
 9. Qədim türk onomastikası. B., 2007
 10. General Veysəl ünüvar. Naxçıvan: Təlatüm və burulğanlar, (1920-1921) Türkiyə türkcəsindən tərcümə. Naxçıvan, 2006
 11. Borovkov. Orta Asiyada bulunmuş Kuran tefsirinin söz varlığı. Türk Dil Qurumu nəşri, Ankara, 2002 (ruscadan tərcümə)

Pedaqoji fəaliyyəti:                            1971-ci ildə Naxçıvan Dövlət Universitetində müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. 1979-cu ildə namizədlik dissertasiyası müdafiə etmiş, 1989-cu ildə dosent seçilmiş, 2003-cü ildə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, 2006-cı ildə professor vəzifəsinə seçilmişdir. 26 aprel 2007-ci il tarixdə AMEA-nın müxbir üzvü seçilmişdir. 1993-2003-cü illər arasında Naxçıvan Dövlət Universitetinin Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının müdiri vəzifəsində iki seçki müddətində işləmişdir. 2003-cü ildən AMEA NB Incəsənət, Dil və Ədəbiyyat Institutunun direktorudur.

Iş yeri və ünvanı:                              AMEA Naxçıvan Bölməsi, Incəsənət, Dil və Ədəbiyyat Institutu, AZ 7000, Azərbaycan, Naxçıvan ş. Heydər Əliyev prospekti 76.

Vəzifəsi:                                            Direktor

Xidməti tel.:                                      (036) 544-65-78

Ev tel.:                                              (036) 544-65-91

Mobil tel.:                                         050 321-87-26

Faks:                                                 44-65-80

Elektron poçtu:                                 ebulfez_amanoglu@yahoo.com.tr