Talıbov Tariyel Hüseynəli oğlu

 

                                                             

        Image

 

 

Veb-sayt   
Anadan olduğu yer  Naxçıvan MR Şərur rayonunun Siyaqut kəndi 
Təvəllüdü  22fevral1949 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  AzərbaycanDövlətUniversiteti 
Elmi dərəcəsi  Biologiyaelmləridoktoru 
Elmi rütbəsi  Professor, AMEA-nınmüxbirüzvü 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 

 • ixtisas şifri                              
 • ixtisasın adı 
 • mövzunun adı 
  

- 03.00.15;  06.01.05(indiki- 2409.01; 3103.04 )    

- “Genetikavə “Seleksiya və toxumçuluq” 

- “Naxçıvan MSSR-də ərikgenefondunun qiymətləndirilməsi” 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: 

 • ixtisas şifri 
 • ixtisasın adı 
 • mövzunun adı 
  

-03.00.05(indiki- 2417.01)      

-  Botanika 

 • Naxçıvan Muxtar Respublikasınınn flora biomüxtəlifliyi, onun səmərəli istifadəsi və qorunması(Cormobiontaüzrə) 
Müxbir üzv seçilməsi  

 • tarix  
 • ixtisasın adı 

Həqiqi üzv seçilməsi  

 • tarix  

ixtisasın adı 

 

 • 08.05.2007 
 • Botanika  

 

 • 30.06.2014 
 • Botanika 
Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı  

 • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çapolunan məqalələrin sayı 
 

 • 206 

 

 • 21 

 

 

 

 • 12 
Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı  -patent – 2 -şəhadətnamə- 2 
Kadr hazırlığı: 

 • fəlsəfə doktorlarının sayı 
 • elmlər doktorlarının sayı 
 

Əsas elmi nailiyyətləri  Naxçıvan MR florasında ali bitkilərin müasir vəziyyəti öyrənilmiş,Naxçıvan MR-in ilk dəfə olaraq ali bitkilər üzrə flora spektri hazırlanmış, ərazidə mövcud növlərin müasir vəziyyəti araşdırılmış, təbii  ehtiyatı bol olan mindən çox bitki növündən, təqribən 700-dən çoxunun dərman və ya texniki bitki kimi istifadə imkanları göstərilmiş, endemik, nadir və məhv olmaq təhlükəsi altında olan bitki növləri müəyyənləşdirilərək, onların qorunması üçün tədbirlər planı hazırlanmışdır.Ərazi florasına 100-dən çox bitki növü əlavə edilmişdir ki, onlardan 3 növü Qafqaz floras ıüçün yenidir. Zəhərli və ofissinal dərman bitkilərinin yayılma zonaları və təbii ehtiyatı müəyyənləşdirilmişdir.  
Elmi əsərlərinin adları  
 1. Səfərov Y.B., Talıbov T.H. Naxçıvan MSSR-də biosferin mühafizəsi. Bakı: Azərnəşr, 1983, 97 s. 

2. Talıbov T.H. Naxçıvan MR-in  flora biomüxtəlifliyi və onun nadir növlərinin qorunması.Bakı:  Elm , 2001, 192 s. 

3.Talıbov T.H. Naxçıvan MR-də flora biomüxtəlifliyinin əmələ gəlməsi və formalaşması // Azərb. Respublikasının‘Təhsil” cəmiyyəti, Bilgi dərgisi. Kimya, Biologiya, Tibb. Bakı, 2002, № 1, s. 71-76 

4.Talıbov T.H. Naxçıvan MR-in flora biomüxtəlifliyinin müasir vəziyyəti// Azərbaycan Milli EA Məruzələri, c. 58, № 1-2, Bakı: Elm, 2002, s.148- 154 

5.Talıbov T.H. Naxçıvan MR  biomüxtəlifliyinin istifadə perspektivi /Naxçıvan MR-in flora və faunasının tədqiqinə həsr olunmuş elmi konfrans maierialları.Naxçıvan:Qeyrət, 2002, s. 8- 12 

6.TalıbovT.H.NaxçıvanMR-in flora biomüxtəlifliyinin endemik bitkiləri. NaxçıvanDövlət Universitetinin elmiə sərləri.Naxçıvan:Qeyrət,2003, № 10, s. 55-61 

Talıbov T.H. Naxçıvan MR ərazisində botaniki tədqiqatlar tarixi. AMEA Naxçıvan Bölməsi. Azərbaycanda elmin inkişafı və regional problemlər. Nurlan, Bakı, 2005, s. 23- 28 

 1. Naxçıvan Ensiklopediyası. İstanbul: Bakanlar mediya, 2005, Cild I,  356  s.,Cild II, 376 s.Müəlliflər qrupuilə birgə 
 2. Talıbov T.H., Məmmədli T.B. Azərbaycanca- latınca- türkcə qısa biologiya terminləri lüğəti. AMEA Terminologiya Komissiyasının qərarı ilə nəşr olunur (№ T/2 11.02.2005), Bakı:”MBM”MMC mətbəəsi,2005, 88 s.  
 3. Hacıyev V.C., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikası bitkiliyi (Bitkiliyin tipoloji vahidləri). Naxçıvan MR Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsi. Naxçıvan, 2005 (Xəritə) 
 4. Talıbov T.H.Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı. Onurğalılar üzrə, Cild 1. Naxçıvan:Əcəmi, 2006, 211 s. 
 5. Talıbov T.H., Veynberq P.İ., Məmmədov İ.B., Məmmədov E.N., Talıbov S.T. Azərbaycanda Asiya muflonu və bezoar keçisinin qorunma strategiyası. Сратегия сохранения Азиатского муфлона и безоарового козла в Азербайджане (İngilis dilində xülasə). Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 72 s. 
 6. Talıbov T.H., İbrahimov Ə.M. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının yabanı alma və armud növləri. Naxçıvan: Əcəmi, 2007, 48 s.  
 7. Talıbov T.H., Vəlisoy A.N. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının çılpaqtoxumlu bitkiləri. Bakı: “MBM” mətbəəsi, 2007, 72 s.  
 8.  Naxçıvanabidələriensiklopediyası. TheencyclopaediaofNakhchivanmonuments. AMEANaxçıvanBölməsi,Naxçıvan:BakanlarMedya, 2008, 521 s.Müəlliflər qrupuilə birgə 
 9. Talıbov T.H.,İbrahimov Ə.Ş.Naxçıvan Muxtar Respublikası florasının taksonomik spektri. Naxçıvan: Əcəmi, 2008, 364 s.  
 10. Talıbov T.H.,İbrahimov Ə.Ş.Naxçıvan Muxtar Respublikasının Qırmızı Kitabı (Ali  sporlu, çılpaqtoxumlu  və örtülütoxumlu bitkilər  üzrə). Naxçıvan: Əcəmi, Cild II, 2010, 678 s.  
 11. Talıbov T.H., Quliyev V.M.Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ampeloqrafiyası. Naxçıvan: Əcəmi, 2012, 586 s.
 12. Talıbov T.H., Bayramov L.Ə. Naxçıvan Muxtar Respublikasında alma genefondu. Bakı: Afpoliqraf, 2013, 155 s.
 13. BağırovO.R., Talıbov T.H. Naxçıvan Muxtar Respublikasının gias və albalı sortları. Bakı:Elm və təhsil, 2013, 180 s. 
 14. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. İkinci nəşr. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan bitki və göbələk növləri. Red. heyətinin üzvləri:  Hacıyev R.V., Musayev S.H., Hacıyev V.C., Talıbov T.H.,Ələkbərov İ.X., Əlizadə V.M. və b. Bakı: Şərq- Qərb nəşriyyatı, 2013, 676 s. Müəlliflər qrupu  
 15. Azərbaycan Respublikasının Qırmızı Kitabı. İkinci nəşr. Nadir və nəsli kəsilməkdə olan heyvan növləri. Red. heyətinin üzvləri:  Hacıyev R.V, Musayev S.H., Hacıyev V.C., Talıbov T.H.,  Ələkbərov İ.X., Əlizadə V.M. və b. Bakı: Şərq- Qərb nəşriyyatı, 2013, 680 s. Müəlliflər qrupu 
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dərman bitkiləri. Naxçıvan: Əcəmi, 462 s.  
Respublika, beynəlxalq vəxarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü   Ümumdünya Təbiəti Mühafizə Fondunun(WWF) Qafqaz Ekoregional Şurasının üzvü (2006-2015) 
Pedaqoji fəaliyyəti  1974-cüildən Naxçıvan Dövlət Universitetində(NDU)müəllim. Hal-hazırdaNDU-nun Botanika kafedrasının professoru  
Digər fəaliyyəti  
 1. AMEA Botanika İnstitutunda fəaliyyət göstərən D.01.061 Dissertasiya Şurasının sədr müavini(2013-2014) 
 1. Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinindeputatı (III və IV çağırış) 
Təltif və mükafatları  1.Azərbaycan Respublikası Təhsil NazirliyininFəxri fərmanı.04.10.1999 2.AMEA RəyasətHeyətininFəxri fərmanı.21.02.2009 

3.AMEA Naxçıvan Bölməsi RəyasətHeyətinin Fəxri fərmanı. 22.02. 2014 

4.AzərbaycanınRespublikasının Əməkdar elm xadimi. – 03.08.2009 

5.Azərbaycandövlətinin qurucusuümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 90 illiyi ilə əlaqədar Yubiley qızıl medalı-2013 

Əsas iş yeri və ünvanı 
 1. AMEANaxçıvanBölməsiBioresurslarİnstitutu. AZ7000.Naxçıvanşəhəri,Babəkküçəsi10  
Vəzifəsi  Direktor 
Xidməti tel.  (36)545 05 01 
Mobil tel.  +99450 339 38 86 +99470 239 38 86 
Ev tel.  (36)545 37 11 
Faks  +994 36 545 46 22 
Elektron poçtu  t_talıbov@mail.ru