Abbasov Əliəddin Dəyyan oğlu

 

 

  

 

 

 Text Box

Veb-sayt   
Anadan olduğu yer  Naxçıvan MR,Culfa rayonu, Bənəniyar kəndi 
Təvəllüdü  01 avqust 1952 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  Bakı Dövlət Universiteti 
Elmi dərəcəsi  Kimya elmləri doktoru 
Elmi rütbəsi  Dosent 
Namizədlik (PhD) dissertasiyasının mövzusu: 
  • ixtisasşifri 02.00.04 
  • ixtisasınadı Fiziki kimya 
  • mövzunun adı 

Amino-epoksidtipli SB-1 anionitiilə boratturşusunun sorbsiyası və Darıdağ termal suları yatağından borun seçici çıxarılması metodununn işlənib hazırlanması 

Doktorluq dissertasiyasının mövzusu: 

  • ixtisas şifri 02.00.04 
  • ixtisasın adı Fiziki kimya 
  • mövzunun adı 

İonitlərlə Cr,Hg,Ge,В,Аg, Cdionlarının məhlullardan sorbsiyası prosesinin qanunauyğunluqları Çapdançıxmışelmiəsərlərininümumisayı  

  • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 
  • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çapolunan məqalələrin sayı 

         142 

         

          32 

 

 

             9 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı               – Kadrhazırlığı: 

  • fəlsəfə doktorlarının sayı 
  • elmlər doktorlarının sayı 

2 fəlsəfə doktoru və 1 elmlər doktoru hazırlanmasına rəhbərlik edirəm Əsas elmi nailiyyətləri Sorbsiya proseslərində tarazlıq, kinetik və termo-dinamik qanunauyğunluqların öyrənilməsi istiqamətində aldığım nəticələr 44-cü Ümumdünya kimya konqresində və çoxlu sayda  Beynəlxalq konqres və konfranslarda təqdim edilmişdir Elmi əsərlərinin adları 

 

1.Xrom (VI)ionlarının anionitlərlə sorbsiyasına bir sıra amillərin təsiri/AMEA-nın Məruzələri, 2010,c.66, №2,s66-72 

2.Cu2+,Zn2+,Co2+vəNi2+ionlarınınDaueksM-4195i onitiilə sorbsiyasının termodinamikası– XVII Beynəlxalq kimyəvi termodinamika konfransı, Samara, 2011, s. 5-8 

3.Seçici konsentrat almaq məqsədi ilə qurğuşun- sink filizinin flotasiyası/Avropa elm və texnologiyası,Vaysbaden, Almaniya, 2012, s. 62-66 

Respublika,beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  1.- 

2.- 

3.- 

Pedaqojifəaliyyəti Naxçıvan Dövlət Universitetində 0,5 ştat vahidi ilə müəllim   Digərfəaliyyəti  Təltifvəmükafatları 1.- 

2.- 

3.- 

Əsasişyerivəünvanı Naxçıvan Bölməsi Təbii Ehtiyatlar İnstitutu,  

Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti, 35 

Vəzifəsi Direktor Xidmətitel. 036-544-69-80 Mobil tel. 051-773-72-32 Evtel. 060-540-86-32 Faks  – Elektronpoçtu ada.nat.res@mail.ru