Bağırov Adil Nəsib oğlu

 

                  

_______________________________________________                        

                           Soyadı, adı və atasının adı 

 Text Box

 

 

 

Veb-sayt 
Anadan olduğu yer  Naxçıvan Muxtar RespublikasıŞahbuz rayonunun Nursu kəndi 
Təvəllüdü  28 iyul 1947 
Bitirdiyi ali təhsil müəssisəsi  Azərbaycan Dövlət Universiteti (indiki BDU), filologiya fakultəsi 
Elmi dərəcəsi  Filologiyaüzrəelmlər doktoru 
Elmi rütbəsi  Dosent, AMEA-nın müxbir üzvü 
Namizədlik(PhD)dissertasiyasının mövzusu: 

 • ixtisas şifri 
 • ixtisasın adı 
 • mövzunun adı 
   

10.02.06 

Türk dilləri 

Türk dillərində yarımçıq fellər (Oğuz qrupu türk dillərinin matrialları əsasında) 

Doktorluqdissertasiyasının mövzusu: 

 • ixtisas şifri 
 • ixtisasın adı 
 • mövzunun adı 
   

10.02.06 

Türk dilləri 

Naxçıvan Muxtar Respublikası onomastik vahidlərinin tarixi-linqvistik təhlili (toponimlər və hidronimlər) 

Müxbir üzv seçilməsi  

 • tarix  
 • ixtisasın adı 
 

 • -2014 

-  Dilçilik 

Çapdan çıxmış elmi əsərlərinin ümumi sayı  

 • xaricdə çıxmış elmi əsərlərinin sayı 
 • beynəlxalq bazalarda referatlaşdırılan və indeksləşdirilən jurnallarda çap olunan məqalələrin sayı 
140  

 

Müəlliflik şəhadətnamələrinin və patentlərin sayı 
Kadr hazırlığı: 

 • fəlsəfədoktorlarınınsayı 
 • elmlər doktorlarının sayı 
Əsas elmi nailiyyətləri  Oğuz qrupu türk dillərində yarımçıq fellərin xarakterik xüsusiyyətləri, dildəki yeri və mövqeyinin müəyyənləşdirilməsi; digər türk dil qrupları ilə müqayisəli tədqiqi;  Naxçıvan ərazisindəki  onomastik vahidlərin əmələ gəlmə, yaranma yolları, inkişaf qanunauyğun-luqları,  dil tərkibi, məna və mövqeyi,  struktur-semantik xüsusiyyətlərinin elmi-linqvistik şəkildə tədqiqi. 
Elmi əsərlərinin adları   1. Türk dillərində yarımçıq fellər. Dərs vəsaiti.    Bakı, APİ-nin nəşri, 1993. 2.Naxçıvanın hidronimləri.Bakı, Elm, 2000. 3.Naxçıvan toponimlərinin linqvistik xüsusiyyət- 

ləri.Bakı, Elm, 2002. 

4. Naxçıvan Muxtar Respublikasının onomastik vahidlər sözlüyü.Bakı, Nurlan, 2003. 

5.Naxçıvanın oykonimləri.Bakı, Nurlan, 2008 

6. Onomalogiya problemləri, I cild.Bakı, Nurlan, 2010. 

7. Onomalogiya problemləri, IIcild.Bakı, Nurlan, 2012. 

8. Oronimlərin linqvistik xüsusiyyətləri, Bakı, Nurlan,2011. 

9. Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri”ndə onomastik vahidlər // Azərbaycan və azərbaycanlı- 

lar” jurnalı, Bakı, 2007. № 5-12, s.226-230. 

10. Naxçıvan ərazisində qədim oğuzlarla bağlı toponimlərin tədqiqi // VI Uluslararası Türk Dil Qurultayı. Ankara, 20-25 oktyabr 2008. 

11. Osmanlı arxiv sənədlərində əksini tapan Naxçıvan oykonimlərinin tarixi-filoloji təhlili // AMEA Naxçıvan Bölməsinin “Xəbərlər”i, (İctimai və humanitar elmlər seriyası), Naxçıvan, 2014, № 1, s. 147-155.     

Respublika, beynəlxalq və xarici ölkələrin elmi qurumlarında üzvlüyü  
Pedaqoji fəaliyyəti  1966-1973-cü  illərdə Naxçıvan MR Şahbuz rayon Mahmudoba kənd səkkizillik, 38 №-li Culfa şəhər və 39 №-li Naxçıvan şəhər dəmiryol məktəblərində Azərbaycan dili və ədəbiyyat müəllimi. Naxçıvan Müəllimləri Təkmilləşdirmə İnstitutunda kabinet müdiri. Naxçıvan MR Xalq Təhsili Nazirliyində məktəb inspektoru. Naxçıvan ÖzəlUniversitetində “Azərbaycan dilçiliyi”kafedrasınınmüdiri.  
Digər fəaliyyəti  
Təltif və mükafatları 
Əsas iş yeri və ünvanı  AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutu.Naxçıvan şəhəri, Heydər Əliyev prospekti 76. 
Vəzifəsi  AMEA Naxçıvan Bölməsi İncəsənət, Dil və Ədəbiyyat İnstitutunun Onomastika şöbəsinin müdiri 
Xidməti tel. 
Mobil tel.  +994507231723 
Ev tel.  +994365454535 
Faks 
Elektron poçtu  bagirovadil@yahoo.com